Hvordan kritisere kunst – En enkel guide til å kritisere kunst

Wlue er et kunstkritikkeksempel, og hvordan lærer man å kritisere kunst? Mens kunstkritikere kan spesialisere seg innen feltet for å analysere, tolke og bedømme kunstverk, vil alle som ønsker å forstå kunst på et dypere nivå ha nytte av å lære om å kritisere kunst. Denne artikkelen vil bryte ned de ulike trinnene i å kritisere kunst, slik at vi får en klarere forståelse av hvordan man kritiserer kunst. Les mer nedenfor når vi undersøker eksempler på kunstkritikk og historie, samt tips om hvordan du kan gi tilbakemelding.

Hvordan kritisere kunst

Å verdsette kunst ligner på opplevelsen av å verdsette musikk. For eksempel hører de fleste på musikk og nyter hvordan det får dem til å føle seg, eller kanskje det minner dem om en bestemt person eller et bestemt sted. De kan til og med nyte instrumenteringen og teksten til sangen. Likevel vil musikkelskere og kritikere lytte til det samme musikkstykket og analysere det på en helt annen måte. De vil kanskje analysere sangens akkordprogresjoner og arrangementet av instrumentene, eller de vil prøve å tolke betydningen av sangen. Andre vil kritisere den generelle konstruksjonen og produksjonen av stykket på et teknisk nivå. Det er det samme med kunst – mens massene nyter hvordan det får dem til å føle seg, analyserer kunstkritikere kunstverk basert på visse kriterier som alle kan måles like etter.

Kritikk kunstveiledning

En kort historie om kunstkritikk

Historien om kunstkritikken er en oversikt over reaksjonene som ga en sosial og estetisk endring i den offentlige oppfatningen og ideen om kunst, noen ganger rettferdiggjør dens retningsskifte. Helt tilbake i antikken har filosofer teoretisert om og kritisert kunst. Platon anså for eksempel kunst som en mindre avansert type kunnskap, om ikke en direkte illusjon av den. Mens han også så på kunst som en slags imitasjon, nærmet Aristoteles kunstkritikk på en noe annen måte.

Han uttaler tydelig i sin Poetikk, muligens den mest betydningsfulle avhandlingen om kunst som noen gang er skrevet, at kunst er et moralsk anliggende ettersom det omhandler menneskelig karakter.

Han hevdet at imitasjon er en menneskelig tendens, og at imiterende kunstverk, uavhengig av media, kan påvirke og bevege mennesker dypt. Plotinus, en eldgammel filosof, betraktet kunst som mer mystisk enn bare representasjon av det jordiske, og han populariserte konseptet om at kunst kunne være full av skjønnhet og at dens verdslige skjønnhet er et speil av større, guddommelig skjønnhet. På noen måter er all kunstkritikk som senere fulgte en utvidelse av disse tre tenkernes konsepter, ofte i takt: kunst kan sees på som imitasjon, moralsk og psykologisk eller åndelig.

Forstå kunstformer

Til tross for at filosofene nevnt ovenfor produserte viktige, langvarige konsepter om kunstfilosofi, var de ikke det vi ville betraktet som kunstkritikere, men satte i stedet scenen for det. Kunstkritikk, selv om den ledes av teoretiske filosofier, er iboende mer spesifikk enn filosofiske diskusjoner om kunst. «Hva er kunstkritikk hvis ikke forholdet mellom intuisjonen til et kunstverk og et prinsipp om dømmekraft?» spurte Lionello Venturi en gang.

  Hvordan tegne en and – en enkel veiledning for andetegning for alle kunstnere

Eksempel på kunstkritikk

Generaliserte forestillinger om kunst kan lede prinsippet om dømmekraft, men å forstå «intuisjonen» til kunstverk krever å komme ned til detaljene. Kunstkritikere har en grundig forståelse av de finere detaljene som gjør et kunstverk flott. Denne kunnskapen spenner fra å forstå kunstnerens intensjon til å analysere de tekniske aspektene ved verket. For å gjøre dette krever de en grundig forståelse av de ulike mediene som kunstnere arbeider med, samt en forståelse av kunstens grunnleggende prinsipper, som kunstens elementer.

Hvorfor trenger kunstkritikere å forstå former for kunst?

Kunstkritikere tolker og bedømmer kunstverk for befolkningen for øvrig. Derfor må de ha en grundig forståelse av de ulike kunstformene de analyserer, som maleri, skulptur, installasjoner, skisser og andre medier, for å kunne utføre sin rolle ordentlig. Denne analytiske ekspertisen gjør dem i stand til å tilby utdannede meninger og analyser om teknikkene, komposisjonen, den kulturelle betydningen og den estetiske verdien til kunstverk. For eksempel vil en kunstkritiker som ikke er kjent med maleri i hovedsak være ute av stand til å forstå nyansene i et maleris fargepalettvalg, spesiell penselteknikk eller komposisjon.

De vil også potensielt være uinformert om den historiske bakgrunnen som formet den kreative prosessen til kunstverket, noe som kan ha stor innvirkning på hvordan det blir tolket og verdsatt.

Viktigheten av å forstå kunstens grunnleggende

Ikke bare trenger kunstnerkritikere å bli informert om de ulike mediene og formene, men de må også ha forståelse for de grunnleggende kunstprinsippene og teoriene. Man kan ikke beskrive et kunstverk hvis man ikke snakker språket, og kunstkritikere må være godt kjent med begreper og teknikker knyttet til de ulike kunstformene. For eksempel må de studere kunstelementene, kunstens prinsipper og kunstens grunnprinsipper, bare for å få en bedre forståelse av byggesteinene som kunstnere bruker for å produsere verkene sine.

Eksempel på kritikk av kunst

Kunsten å observere

I kunstkritikk omtales handlingen med å nøye og gjennomtenkt å analysere kunstverk og tilegne seg informasjon om dets forskjellige egenskaper og egenskaper som observasjonskunsten. Dette innebærer å undersøke stykkets bruk av farger, komposisjon, teksturer og underliggende emne, i tillegg til dets kulturelle, historiske og sosiale kontekster. Denne metoden innebærer å se forbi kunstverkets overflateelementer og analysere dets underliggende betydning. Observasjonskunsten innebærer også å engasjere seg i stykket gjennom egne sanseopplevelser og individuelle synspunkter.

Dette innebærer å ta hensyn til ens intellektuelle og emosjonelle reaksjon på stykket og bruke det som grunnlag for etterfølgende analyse og tolkning.

Observere Art

Å observere kunst er en viktig komponent i kunstkritikk, og det krever en grundig visuell undersøkelse av verket før man går videre til analyse og tolkning. En kunstkritiker vil begynne med å ta et skritt tilbake og se stykket som en helhet, undersøke dets generelle komposisjon, farger og form. Deretter vil de gå nærmere for å undersøke de nyanserte detaljene, med spesiell oppmerksomhet til kunstnerens bruk av linjer, former og teksturer. De vil se på mediene som brukes i verket, og vurdere hvordan kunstneren brukte det til å produsere verket.

Hva er en kunstkritikk

Spør spørsmål

Å observere kunst handler om å stille spørsmål. Kunstkritikere må kunne beskrive et verk, og de kan gjøre det ved å stille ulike spørsmål om verket, knyttet til hva kunstneren håpet å formidle og om de gjorde det effektivt. De kunne stille spørsmål om konteksten verket ble laget i, hvordan det er sammenlignet med lignende verk, og dets innvirkning. De kan observere fargene som brukes og stille seg selv spørsmål om hvordan bruken av farger får dem til å føles, og hvilke tanker de vekker.

Å stille de riktige spørsmålene er et nyttig verktøy når det kommer til de neste trinnene – å analysere og tolke kunst.

  Race Car Coloring Pages – 15 nye Race Car Coloring Sheets

Analyse av Art

Når kunstkritikere analyserer kunstverk, følger de vanligvis et sett med trinn som hjelper dem å få en bedre forståelse av verket. For eksempel vil de kanskje først identifisere hovedtemaene for kunstverket. Deretter begynte de å tolke disse temaene og de ulike budskapene og symbolene i verket. De vil også analysere stilen til kunstverket, og hvordan det passer inn i en bestemt tidsperiode. De vil i utgangspunktet mentalt dele seksjonene eller elementene ved å vurdere teksturer, former, bruk av lyse og mørke eller levende og matte farger, linjearbeid og sensoriske attributter. De vil undersøke de mest grunnleggende kunstprinsippene som ble brukt i kunstverket på dette stadiet.

Kritikk kunstprosessen

Identifisere hovedtemaet

Mens gjenstanden for kunstverk ofte kan formidles tydelig, kan noen ganger de underliggende temaene gå glipp av eller feiltolkes. En god kunstkritiker vet hva han skal se etter i et verk som avslører sine underliggende temaer og budskap. Kunstverkets emne er vanligvis et godt sted å begynne når du leter etter et stykkes temaer. Hvis kunstverket representerer en historisk begivenhet, for eksempel, kan det hentyde til temaer som makt, krig eller sosial urettferdighet.

Kunstkritikere kan også søke etter tilbakevendende motiver eller symboler, som gjentatte mønstre eller inkorporering av spesifikke meningsfulle objekter. Kunstverkets komposisjon kan til og med avsløre informasjon om de underliggende temaene. Asymmetriske verk, for eksempel, kan innebære temaer om ustabilitet.

Tolkning av kunstverket

Basert på det du vet så langt om stykket, hva tror du kunstneren forsøkte å formidle? Dette er spørsmålet kunstkritikere stiller seg selv på dette stadiet av analyse. Foruten artistens intensjon, hvordan reagerte du på det? Hva var din emosjonelle respons og utløste det noe dypere i deg når du så det? Var artisten vellykket med å formidle det han ville? Å tolke et kunstverk er ikke bare basert på din egen reaksjon, men også en vurdering av hvordan det passer inn i epoken og stilen det ble laget i. Hvordan er den sammenlignet med andre verk fra samme bevegelse, og ga den noe nytt til stilen den ble produsert i?

Kritikk kunst

Stil

Det bringer oss til spørsmålet om stil. Mens kunstverk kan produseres ved hjelp av visse estetiske elementer avledet fra kunststiler, faller ikke all kunst inn i en stil eller bevegelse, for eksempel kunst utenforstående, og må verdsettes for sine unike aspekter. Likevel kan kunstkritikere fortsatt bruke det samme settet med kriterier som de ville gjort med etablerte stiler for å analysere hvordan det ble produsert, for eksempel bruken av komplementære farger, kvaliteten på linjearbeidet, skyggeleggingen, teksturer og så videre.

Viktigheten av å kritisere stiler er at det ofte resulterer i fremveksten av nye stiler som reaksjon på eldre stiler som anses for utdaterte og restriktive, noe som lar innovative og friske ideer blomstre.

Bedømme kunstverk

Det første trinnet i å bedømme et verk er å bruke de ulike kriteriene som man ville brukt for å vurdere arbeidet på et teknisk nivå. Etter det kan du gjøre din egen vurdering etter betydelig observasjon, analyse og tolkning av det aktuelle stykket. Dette er din personlige vurdering basert på ditt perspektiv på kunstverket. Hvorfor tror du dette arbeidet har iboende kvalitet? Hva er kunstverket verdt for deg? Er det for eksempel et estetisk tiltalende kunstverk som formidler et essensielt sosialt budskap, påvirker hvordan jeg oppfatter verden, trekker persepsjonelle forbindelser eller bekrefter en religiøs tro? Tror du at verket kommuniserer et verdifullt konsept, følelse eller prinsipp til andre? Kan feil bruk av de ulike elementene i kunsten være kilden til din misnøye med verket?

  Hvordan tegne en gepard – Lag en gepardskisse i 17 raske trinn

Gi tilbakemelding

Selv om enhver kritikk generelt kan sees på som negativ, er dette ikke alltid tilfelle. Kunstkritikere er også i stand til å gi nyttig og konstruktiv kritikk som potensielt kan hjelpe en kunstner med å forbedre verkene sine. Man trenger faktisk ikke engang en kunstkritikers ord; kunstnere kritiserer ofte hverandres verk, så vel som sitt eget, ved å gå tilbake i løpet av prosessen og spørre seg selv om verket holder seg til grunnleggende, som skala og perspektiv, og om de bruker kunstens elementer og prinsipper effektivt.

Kritikk kunstpraksis

Det avslutter artikkelen vår om hvordan man kritiserer kunst. Som vi har oppdaget, handler kritikk av kunst ikke bare om hvorvidt en person liker eller misliker et stykke, men handler mer om kriteriene som kritikere bruker for å vurdere et kunstverk og bestemme dets verdi. Å kritisere kunst handler ikke om å finne feil med kunstverk, men å lære å sette pris på dem på et dypere nivå.

ofte stilte spørsmål

Hva er en kunstkritiker?

En kunstkritiker ligner på en filmkritiker – de undersøker verket og bestemmer dets betydning og verdi ved å analysere det. Kunstkritikere må ha en god del kunnskap om hvordan kunst skapes og dens historie for å kunne kritisere den effektivt. Det er imidlertid ikke bare for spesialister, ettersom alle som ønsker å lære å sette pris på kunst også bør lære å kritisere den på riktig måte.

Hva er et eksempel på kunstkritikk?

Ethvert kunstverk kan kritiseres ved å bruke metoden ovenfor, for eksempel Pablo Picassos Guernica (1937). Vi kan observere fagstoffet og få en forståelse av den historiske konteksten. Vi kan analysere de pinefulle og forvrengte figurene for ledetråder om temaene, og vi kan tolke det som en uttalelse mot krig. Vi kan da bedømme det ut fra hans dyktighet som kunstner og hans evne til å formidle et budskap.